Porto lordelo do ouro - apartamento para trespasse